ĮSTATAI

Drammeno lietuvių bendruomenė yra nepelno siekianti organizacija oficialiai įregistruota Norvegijos įmonių registre (Brønnøysundregistrene).
Org. nr. 999018130


Drammeno lietuvių bendruomenės įstatai

§ 1. Pavadinimas
Drammeno Lietuvių Bendruomenė (trumpinys – DLB).
Drammeno Lietuvių Bendruomenė įkurta 2012 m. spalio 7 dieną, Steigiamojo suvažiavimo metu.

§ 2. Tikslai
DLB yra nepolitinė, pelno nesiekianti, laisvanoriška organizacija. DLB pagrindiniai tikslai yra:
– Siekiame suvienyti tautiečius ir puoselėti Mūsų – Lietuvių kultūrą;
– Prisidėti prie teigiamo Lietuvos ir Norvegijoje gyvenančių lietuvių įvaizdžio kūrimo;
– Organizuoti kultūros, sporto ir švietimo renginius, susitikimus, konferencijas, diskusijų forumus ir debatus, taip pat bet kuriais kitais būdais organizuoti informacijos ir patirties mainus;
– Palaikyti ryšius su Lietuvos Respublikos išeivijos klausimus kuruojančiomis organizacijomis ir institucijomis, Lietuvos Respublikos ambasada Norvegijoje, Pasaulio Lietuvių Bendruomene ir lietuvių išeivių organizacijomis kitose šalyse, bendradarbiauti su Norvegijos institucijomis;
– Skleisti informaciją apie Norvegiją Lietuvoje ir apie Lietuvą Norvegijoje;
– Koordinuoti lituanistinę mokyklą Drammene „Žilvinas“.

§ 3. Narystė
Drammeno Lietuvių Bendruomenės nariu gali būti ne jaunesnis kaip 16 metų asmuo, mokantis nario mokestį.

§ 4. Nario mokestis
Nario mokesčio dydis nustatomas DLB suvažiavimo metu. Nario mokestis renkamas/ mokamas už kalendorinius metus, t.y. nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Paskutinio DLB suvažiavimo metu nustatytas nario mokestis – 100 NOK vienam asmeniui.

§ 5. DLB Valdyba
DLB Valdyba sudaryta iš 5-ių pagrindinių narių. Valdybos nariai viešu balsavimu renkami Suvažiavimo metu. Valdybos pirmininkas (-ė) slaptu balsavimu išrenkamas iš išrinktų valdybos narių DLB Suvažiavimo metu. DLB valdybos pirmininkas (-ė) ir kiti valdybos nariai negali priklausyti kitų lietuvių bendruomenių, įregistruotų Norvegijos Karalystėje, valdyboms. Valdyba pirmojo posėdžio metu išrenka sekretorių (-ę) ir iždininką (-ę). Valdyba gali spręsti klausimus ir priimti sprendimus, kai dalyvauja 3 jos nariai. Balsavimas gali vykti ir telefonu, ir elektroniniu paštu. Kai balsų skaičius yra lygus, pirmininko (-ės) balsas yra lemiamas.
Valdybos pirmininkas (-ė) ir nariai renkami dvejiems metams. Valdybos nariai šios kadencijos laikotarpiu gali atsistatydinti arba valdybos siūlymu būti atstatydinti. Naujas valdybos narys (-ė) renkamas visiems bendruomenės nariams balsuojant e. paštu.

§ 6. DLB revizorius
Bendruomenė turi 1-ą revizorių (-ę), kuris (-i) renkamas (-a) Suvažiavimo metu.

§ 7. DLB Suvažiavimas
Suvažiavimas vyksta vieną kartą per dvejus metus, spalio mėnesį. Nariai apie tai informuojami mažiausiai prieš vieną mėnesį. Siekiama, kad mėnesį prieš suvažiavimą, visiems nariams būtų pateikiama metinė DLB veiklos ataskaita, o suvažiavimo metu – revizoriaus patvirtinta metinė DLB finansinė ataskaita ir pasiūlymai ateinančių metų biudžetui. Bendruomenės narių pasiūlymai, kuriuos norima svarstyti suvažiavimo metu, turi būti perduoti DLB valdybai prieš 14 dienų iki metinio suvažiavimo. Suvažiavimo metu renkami pagal § 5 ir § 6 išvardinti asmenys. Suvažiavimo metu priimami įstatų pakeitimai. Už pakeitimų įrašymą į įstatus atsako DLB valdyba.

§ 8. Neeilinis bendruomenės suvažiavimas
Neeilinis bendruomenės suvažiavimas šaukiamas valdybos sprendimu arba 1/3 bendruomenės narių reikalavimu.

§ 9. Balsavimo teisė
Kiekvienas bendruomenės narys (-ė) turi vieną balsą. Kai balsų skaičius yra lygus, tada pirmininko (-ės) balsas yra lemiamas.

§ 10. DLB kalba
Bendruomenės suvažiavimai ir valdybos posėdžiai vyksta lietuvių kalba. Bendruomenės pagrindiniai dokumentai vedami lietuvių kalba. Renginių metu vartojamos lietuvių, norvegų ar kitos kalbos.

§ 11. DLB būstinė
Bendruomenė jungia visus narius, Drammeno lietuvius ir kitus Norvegijoje gyvenančius ir norinčius dalyvauti mūsų veikloje asmenis. Bendruomenės būstinės adresas Klokkergårdsveien 43, 3440 Røyken.

§ 12. Bendruomenės veiklos finansavimas
Bendruomenė yra DLB narių nuosavybė ir yra išlaikoma iš narių mokesčių, renginių metu surinktų lėšų, aukų bei dovanų.

§ 13. DLB veiklos nutraukimas
Bendruomenės veikla gali būti sustabdyta ateinančio arba generalinio bendruomenės suvažiavimo metu, jei 3/4 suvažiavime dalyvaujančių narių balsuoja už tokį sprendimą.